Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 22. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16) in 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/10) ter v skladu z Odlokom o proračunu za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/16 in 7/17) in Lokalnim programom za kulturo za obdobje 2014-2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/14) je Občinski svet Občine Žetale na 12.  redni seji, dne 10. 04. 2017 sprejel naslednji

 

LETNI PROGRAM KULTURE

V OBČINI ŽETALE ZA LETO 2017

 

I.              Uvod

 

Občinski svet Občine Žetale na podlagi zgoraj navedenih zakonskih podlag in v skladu z obveznostjo občine, da zagotavlja pogoje in sprejema ukrepe za uresničevanje javnega interesa na področju kulture na svojem območju, sprejema Letni program kulture v Občini Žetale za leto 2017 in na ta način v Občini Žetale zagotavlja pogoje za:

·       kulturno ustvarjalnost,

·       dostopnost kulturnih dobrin,

·       kulturno raznolikost,

·       ohranjanje slovenske kulturne identitete,

·       ohranjanje skupnega slovenskega kulturnega prostora,

·       spodbujanje družabnega življenja, ki je temelj za razvoj kulture, še posebej ljubiteljske kulture.

Javni interes občine je zagotavljanje sredstev zlasti za ustvarjanje možnosti za skladen kulturni razvoj, razvoj posameznih kulturnih dejavnosti in društev, zagotavljanje pogojev za ustvarjanje, posredovanje in dostopnost kulture, zagotavljanje varstva kulturne dediščine ter vzpodbujati kulturno vzgojo v osnovni šoli.

Letni program kulture v Občini Žetale za leto 2017 določa:

·       izvajalce, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Občine Žetale za leto 2017,

·       vsebine, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Občine Žetale na podlagi javnega razpisa in

·       obseg sredstev pri posameznih izvajalcih, ki se zagotavljajo za sofinanciranje izvajanja programa kulture iz sredstev proračuna Občine Žetale za leto 2017.

Letni program kulture Občine Žetale za leto 2017 se udejanja preko programov javnih zavodov in javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih dejavnosti društev.

 

II.             Izvajalci, ki se sofinacirajo iz sredstev proračuna Občine Žetale za leto 2017

 

Občina Žetale zagotavlja na področju kulture za leto 2017 za kulturne dejavnosti, torej za kulturne programe in kulturne projekte kulturnih društev in skupin, sredstva iz proračuna oz. proračunske postavke 180202 v višini 3.600 EUR. Sredstva se delijo na osnovi javnega razpisa v skladu z zakonodajo in Pravilnikom o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/11).

Iz sredstev občinskega proračuna se bodo v letu 2017 sofinancirale tudi dejavnosti naslednjim izvajalcem na področju kulture:

·       knjižničarska dejavnost – javni zavod Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, katere soustanoviteljica je Občina Žetale, 14.079  EUR,

·       izvajanje kulturnega programa JS RS za kulturne dejavnosti-Območna izpostava Ptuj za področje ljubiteljske kulture, 400 EUR,

·       izvajanje programa kulture na Osnovni šoli Žetale, 300 EUR.

 

III.            Vsebine, ki se sofinacirajo iz sredstev proračuna Občine Žetale na podlagi javnega razpisa za leto 2017

 

·       program (vsebina) redne dejavnosti društva,

·       udeležba na tekmovanjih in preglednih prireditvah doma in v tujini,

·       nabava in vzdrževanje opreme za izvedbo programov (rekviziti, kostumi ...),

·       strokovno izpopolnjevanje.

Letni program kulture v Občini Žetale za leto 2017 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 032-0012/2017-14

Datum: 10. 4. 2017

 

 

Občina Žetale

 

Anton Butolen, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor