Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO ), 3.ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12 in 27/16 in 27/17 – ZKme-1D), in 8. člena Statuta občine Šenčur (Uradni vestnik Gorenjske, št. 2/11), Občina Šenčur objavlja

 

JAVNO NAZNANILO

O JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU SELITVE KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA KUHAR VISOKO

 

1. člen

Javno se razgrne dopolnjeni osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu selitve kmetijskega gospodarstva Kuhar Visoko, ki ga je izdelalo podjetje Alfa Ars d.o.o., pod številko U-1146/17, avgust 2017.

 

2. člen

Predmet OPPN je zemljišče s parc. št. 1887/8 k.o. Visoko (2106). Območje OPPN obsega cca 18 200 m2 zemljišča, katero se nahaja v enoti urejanja z oznako VI 07 SSe, z oznako SK, oznako K1 (K1, K2 – kmetijska zemljišča) in manjši del pozidano zemljišče – površine cest.

 

3. člen

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu selitve kmetijskega gospodarstva Kuhar Visoko bo potekala v času od 15. 09. 2017 do vključno 16. 10. 2017, v prostorih Občine Šenčur. (Gradivo bo javno dostopno tudi na spletnem naslovu www.sencur.si).

 

4. člen

Javna obravnava dopolnjenega osnutka Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu selitve kmetijskega gospodarstva Kuhar Visoko bo v sredo, dne 11.10.2017, ob 16.00 uri, v prostorih Občine Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur.

 

5. člen

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu na naslov Občina Šenčur Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, ali pa jih na mestu javne razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb. Rok za dajanje pripomb poteče s potekom javne razgrnitve.

 

6. člen

Javno naznanilo se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in na spletni strani Občine Šenčur.

 

Številka: 350-009/17-6

Datum: 1. 9. 2017

 

 

Občina Šenčur

 

Ciril Kozjek, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor