Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) , 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in  14. člena Statuta občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 13/11, 17/14 in 54/16) je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na 15. redni seji, dne 09. februarja 2017, sprejel

 

ODLOK

O PRORAČUNU OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2017

 

1.       Splošna določba

 

1. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Lovrenc na Pohorju za leto 2017 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). S proračunom  se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakoni opravljajo občine.

 

2.         Višina splošnega dela proračuna in struktura posebnega dela proračuna

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov. Splošni del proračuna Občine Lovrenc na Pohorju, na ravni podskupin kontov, se določa v naslednjih zneskih:

 

Konto

Naziv

Znesek v EUR

 

  1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

3.178.943

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.889.247

70

DAVČNI PRIHODKI

2.179.629

700

Davki na dohodek in dobiček

1.957.036

703

Davki na premoženje

172.060

704

Domači davki na blago in storitve

50.533

706

Drugi davki

0

71

NEDAVČNI PRIHODKI

709.618

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

447.053

711

Takse in pristojbine

2.000

712

Globe in druge denarne kazni

1.120

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

230.825

714

Drugi nedavčni prihodki

28.620

72

KAPITALSKI PRIHODKI

12.825

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

721

Prihodki od prodaje zalog

0

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

12.825

73

PREJETE DONACIJE

11.262

730

Prejete donacije iz domačih virov

11.262

731

Prejete donacije iz tujine

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

265.609

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

250.236

741

Prejeta sredstva iz državnega prorač.iz sredstev proračuna EU

15.373

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

3.527.229

40

TEKOČI ODHODKI

1.233.362

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

422.518

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

67.379

402

Izdatki za blago in storitve

687.960

403

Plačila domačih obresti

9.950

409

Rezerve

45.555

41

TEKOČI TRANSFERI

1.288.706

410

Subvencije

86.220

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

870.171

412

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

92.997

413

Drugi tekoči domači transferi

239.318

414

Tekoči transferi v tujino

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

978.014

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

978.014

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

27.147

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

9.100

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

18.047

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.)

-348.286

 

  1. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH DELEŽEV

0

750

Prejeta vračila danih posojil

0

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440

Dana posojila

0

441

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

0

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

 

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSLOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0

 

  1. RAČUN FINANCIRANJA

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

108.312

50

ZADOLŽEVANJE

108.312

500

Domače zadolževanje

108.312

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

175.381

55

ODPLAČILA DOLGA

175.381

550

Odplačila domačega dolga

175.381

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-415.355

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-67.069

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

348.286

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

420.000

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Lovrenc na Pohorju: www.lovrenc.si.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

 

3.       Postopki izvrševanja proračuna

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi in tega odloka.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - podkonta.

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

Odredbodajalec porabe sredstev proračuna je župan ali druga oseba, ki jo pooblasti župan.

 

4. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so:

 

1.   okoljska dajatev za obremenjevanje voda, po 43. čl. Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),

2.   okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, po 43. čl. Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),

3.   požarna taksa, po 59. čl. Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št 3/07-UPB, 9/11, in 83/12), ki se uporabi za namen, določen v tem zakonu,

4.   turistična taksa, po 20.čl. Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št.: 2/04 in 57/12, 17/15 in 52/16 – ZPPreb-1),

5.   prihodki iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, po 29. čl. Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08 in 46/14 – ZON-C),

6.   prihodki iz naslova letnega nadomestila za upravljanje državnih gozdov, po 35 čl. Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/16),

7.   komunalni prispevek, po 84. čl. Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS št. št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO),

8.   prihodki od prodaje občinskega stvarnega in finančnega premoženja, po 43. čl. Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),

9.   prihodki od oddaje stvarnega premoženja v najem, po 43. čl. Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),

10. prihodki režijskega obrata, po 43. čl. Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),

11. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, po 5. členu Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 38/94, 20/95, 42/98, 12/99, 25/02, 35/03, 31/05, 9/06, 32/07, 36/09, 103/10, 35/12, 101/13 – ZDavNepr in 42/15),

12. prejete donacije, po 43.čl. Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),

13. prihodki iz naslova prispevkov in doplačil občanov za izvajanje nalog investicijskega značaja in

14. prihodki iz naslova sofinanciranja projektov.

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov proračuna in proračun. 

Namenska sredstva, ki niso  porabljena v tekočem letu, razen sredstva, ki so bila ustvarjena z dejavnostjo režijskega obrata, se prenesejo v proračun prihodnjega leta za isti namen.

 

5. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

Župan je pooblaščen, da zaradi prožnosti izvrševanja proračuna, odloča o prerazporejanju proračunskih sredstev, znotraj bilance prihodkov in odhodkov, do skupnega zneska 40.000,00 EUR.

Po uveljavitvi rebalansa proračuna je podlaga za prerazporejanje proračunskih sredstev sprejeti rebalans proračuna in evidentiranje obsega prerazporejanja se šteje na novo.

Župan poroča občinskemu svetu o izvršenih prerazporeditvah istočasno s poročanjem o polletnem in letnem izvrševanju proračuna ter s predlaganimi rebalansi proračuna tekočega leta.

Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2017 in njegovi realizaciji.

 

6. člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

V proračunu se lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

V proračunu se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, za investicijske odhodke in investicijske transfere, ki so vključeni v načrt razvojnih programov. Skupni obseg prevzetih obveznosti za investicijske odhodke in investicijske transfere, ki bodo zapadle v plačilo:

·       v letu 2018, ne sme presegati 70 % pravic porabe, zagotovljene  za investicijske odhodke in investicijske transfere, v sprejetem proračunu za tekoče leto.

Skupni obseg  prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.  Omejitve ne veljajo za prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

 

7. člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Vrednost projektov lahko spreminja v okviru prerazporejanja pravic porabe in do 20 % vrednosti projekta. Vse ostale spremembe mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

 

8. člen

(proračunski sklad)

V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo občine, ki deluje kot proračunski sklad. Med odhodki proračuna se v sredstva rezerv za naravne in druge nesreče izloči del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna  v višini 30.000,00 EUR. Izločanje v rezerve se praviloma izvrši vsak mesec, vendar najpozneje do 31. decembra tekočega leta. Izločanje prihodkov v rezervo preneha, ko dosežejo rezerve Občine Lovrenc na Pohorju 1,5 % letno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov za preteklo leto.

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so: potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, požar, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge naravne nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Na predlog strokovnih služb občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 8. člena tega odloka, do višine 10.000,00 EUR, župan in o tem pisno poroča občinskemu svetu hkrati s poročanjem o polletnem in letnem izvrševanju proračuna. V ostalih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ko poraba presega višino o kateri odloča župan na podlagi veljavnega odloka o proračunu,  odloča občinski svet občine s posebnim odlokom.

 

9. člen

(splošna proračunska rezervacija)

Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija kot nerazporejeni del prihodkov za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev. Sredstva splošne proračunske rezervacije  se v letu 2017 določijo v višini 15.000,00 EUR.

Župan je pooblaščen, da odloča o uporabi splošne proračunske rezervacije. Dodeljena sredstva se razporedijo na proračunsko postavko posebnega dela proračuna. O koriščenju splošne proračunske rezervacije župan poroča občinskemu svetu istočasno s poročanjem o izvrševanju proračuna.

 

10. člen

(ukrepi za uravnoteženje proračuna)

Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti. Župan je pooblaščen, da lahko v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna, ko izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti,  za začasno kritje odhodkov najame likvidnostno posojilo do višine 5 % izdatkov sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.

Župan uvede po potrebi ukrepe za uravnoteženje občinskega proračuna, o čemer takoj obvesti občinski svet in po potrebi predlaga rebalans občinskega proračuna.

 

4.       Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in finančnega premoženja občine

 

11. člen

(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena Zakona o javnih financah, lahko župan dolžniku do višine 50,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi neunovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.

Župan o realiziranih odpisih poroča občinskemu svetu hkrati s poročanjem o polletnem in letnem izvrševanju proračuna.

 

5.       Obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja

 

12. člen

(obseg zadolževanja občine)

Župan je pooblaščen, da lahko najame kratkoročno posojilo, namensko za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije, največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev.

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnotežiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % izdatkov zadnjega sprejetega proračuna. Ta omejitev ne velja za zadolžitev občine iz prvega odstavka tega člena.

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2017 lahko zadolži pri državnem proračunu, v višini 108.312,00 EUR, z najetjem dolgoročnega namenskega kredita, za financiranje občinskih investicij.

 

13. člen

(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna)

Občinski svet odloča o dajanju soglasij k zadolževanju javnih zavodov ter o dajanju poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je.

Javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Lovrenc na Pohorju, se v letu 2017 ne bodo zadolževali.

 

6.       Prehodne in končne določbe

 

14. člen

(začasno financiranje v letu 2018)

V obdobju začasnega financiranja Občine Lovrenc na Pohorju v letu 2018, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

 

15. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 4101-0005/2016

Datum: 9. 2. 2017

 

 

Občina Lovrenc na Pohorju

 

Joško Manfreda, župan

 

Priloga:

·       Splošni in posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor