Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. list RS, št. 22/98)  in 8. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v občini Veržej (24/2016) objavlja Občina Veržej

 

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA NA OBMOČJU OBČINE VERŽEJ ZA LETO 2017

 

1.            VSEBINE

 

Predmet javnega razpisa so programi javnega interesa za naslednje vsebine:

1.      Športni programi:

1.1.         Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine

1.2.         Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami

1.3.         Obštudijske športne dejavnosti

1.4.         Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

1.5.         Kakovostni šport

1.6.         Vrhunski šport

1.7.         Šport invalidov

1.8.         Športna rekreacija

1.9.         Šport starejših

2.      Športni objekti in površine za šport v naravi

3.      Razvojne dejavnosti v športu

3.1.         Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu

3.2.         Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programov

3.3.         Založništvo v športu

3.4.         Znanstveno raziskovalna dejavnost v športu

3.5.         Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa

4.      Organiziranost v športu

4.1.         Delovanje športnih društev in zvez

4.2.         Delovanje javnih zavodov za šport

5.      Športne prireditve in promocija športa

5.1.         Velike mednarodne prireditve

5.2.         Druge športne prireditve

5.3.         Občinske športno-promocijske prireditve za podelitev priznanj v športu

5.4.         Športna dediščina in muzejska dejavnost v športu

6.      Družbena in okoljska odgovornost v športu

 

2.            PRIJAVA NA RAZPIS

 

Na razpis za sofinanciranje športnih programov  iz občinskega proračuna lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov: športna društva, zveze športnih društev, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije registrirane za opravljanje dejavnosti v športu in zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.

Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa v občini.

Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo zgoraj našteti nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

·       je registriran in ima sedež v občini najmanj dve leti, oziroma eno leto, če gre za novo športno panogo, ki v občini še ni zastopana,

·       ima urejeno evidenco članstva, udeležencev programov in registriranih tekmovalcih (velja za športna društva),

·       ima zagotovljene materialne in prostorske pogoje in ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za delo v športu,

·       da izvaja športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 tednov v letu v obsegu vsaj 60 ur (dve uri tedensko), razen v primerih, ki so v merilih drugače opredeljeni.

Izvajalec letnega programa športa za področje športa invalidov ima lahko sedež izven občine, če ima člane iz občine in izvaja programe športa na območju občine. Izjema so lahko društva, ki zaradi specifičnosti invalidnosti program izvajajo na lokaciji, ki je invalidom prilagojena. Odstotek sofinanciranja programa se določi glede na odstotek članov športnikov iz občine glede na vse športnike v društvu.

Obrazce za prijavo dvignete na Občini Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 VERŽEJ, na voljo pa so tudi v elektronski obliki, na spletni strani občine www.verzej.si.

Prijave pošljite po pošti v zapečateni kuverti z oznako »Ne odpiraj – LPŠ – javni razpis 2017« na naslov: OBČINA VERŽEJ, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 VERŽEJ do vključno 5. 5. 2017.

Za pravočasno prispelo vlogo šteje tudi posredovanje vloge po e-pošti v predpisanem roku, vendar vloga mora biti posredovana tudi pisno, saj jo je potrebno opremiti z žigom in lastnoročnim podpisom zakonitega zastopnika pošiljatelja vloge.

 

3.            KONČNA DOLOČILA

 

·       Predlagatelji programov morajo posredovati natančen opis programa s poimenskim seznamom in predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja in urnikom.

·       Program mora biti finančno ovrednoten in navedeni viri financiranja.

·       V roku prispele vloge bodo ovrednotene v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju letnega programa športa v občini Veržej.

·       Z izbranimi izvajalci športnih programov bodo sklenjene pogodbe.

Vse dodatne informacije dobite osebno ali po tel. (02) 58-44-480 na Občini Veržej.

 

Številka: 671-1/2017-1

Datum: 14. 4. 2017

 

 

Občina Veržej

 

Slavko Petovar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor