Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Apače (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23/14, 7/15) ter na podlagi 7. 31. člena Statuta Občine Apače (Uradne objave Občine Apače, lokalni časopis Prepih, št. 2/07, 53/12) je Občinski svet Občine Apače na  13. redni seji dne 12.4.2017 sprejel 

 

PRAVILNIK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O DODELITVI NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV ZA NAMEN NAKUPA IN VGRADNJE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV V OBČINI APAČE

 

1. člen

V 4. členu se doda nov drugi odstavek, ki glasi:

Do nepovratnih finančnih sredstev po tem pravilniku so upravičene tudi fizične osebe, ki so lastnice stanovanjske ali večstanovanjske stavbe in se te stavbe nahajajo v območju poselitve, znotraj katerega se predvideva ureditev odvajanja in čiščenja komunalnih voda z javno kanalizacijo in javno čistilno napravo, vendar pa gradnja še ni vključena v veljavni proračun.

 

2. člen

6. alineja prvega odstavka 5. člena se spremeni tako, da se glasi:

- objekt enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe mora biti izven območij poselitve, znotraj katerih se predvideva izgradnja javne kanalizacije, razen izjem iz drugega odstavka 4. člena.

 

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, Lex –localis.

Številka: 007-006/2016

Datum: 12.4.2017

 

 

Občina Apače

 

Franc Pižmoht, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor