Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 7/2016), je Občinski svet  Občine Cerklje na Gorenjskem na 17 redni seji, dne 06.09.2017 sprejel

 

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM ZA LETO 2017

 

1. člen

V 2. členu Odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2017 (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem št. 7/2016 in Uradnega glasila slovenskih občin št. 31 /17) se splošni del proračuna na ravni podskupin kontov določi v naslednjih zneskih:

 

Rebalans II odloka 2017

 

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

Skupina/podskupina kontov

v EUR

 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

8.869.807

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

7.902.346

70

DAVČNI PRIHODKI

5.595.829

 

700 Davki na dohodek in dobiček

4.212.624

 

703 Davki na premoženje

946.109

 

704 Domači davki na blago in storitve

437.096

71

NEDAVČNI PRIHODKI

2.306.517

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

620.385

 

711 Takse in pristojbine

9.977

 

712 Denarne kazni

56.780

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

41.300

 

714 Drugi nedavčni prihodki

1.578.075

72

KAPITALSKI PRIHODKI

300.000

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

300.000

74

TRANSFERNI PRIHODKI

667.461

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

456.068

 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

211.393

 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

12.296.251

40

TEKOČI ODHODKI

2.223.095

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

334.893

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

47.280

 

402 Izdatki za blago in storitve

1.676.673

 

403 Plačila domačih obresti

2.000

 

409 Rezerve

162.249

41

TEKOČI TRANSFERI

2.338.515

 

410 Subvencije

282.698

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.402.626

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

287.616

 

413 Drugi tekoči domači transferi

365.575

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

6.995.942

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

6.995.942

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

738.699

 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

738.699

 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK

 

 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)

-3.426.444

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

Skupina/Podskupina kontov

 

 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

257.703

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

257.703

 

751 Prodaja kapitalskih deležev

257.703

 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441+442+443)

5.000

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

5.000

 

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

5.000

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA

 

 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

252.703

C.

RAČUN FINANCIRANJA

 

Skupina/Podskupina kontov

 

 

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

1.000.000

50

ZADOLŽEVANJE

1.000.000

 

500 Domače zadolževanje

1.000.000

 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-2.173.741

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

1.000.000

 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI+VII.-VIII.-IX.)

3.426.444

 

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

2.173.741

 

2. člen

Po uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem je osnova za prerazporejanje pravic porabe sprejeti Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem.

 

3. člen

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2017 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se objavita na spletni strani občine.

 

Številka: 410-54/2016-48

Datum: 06.09.2017

 

 

Občina Cerklje na Gorenjskem

 

Franc Čebulj, l.r., župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor