Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Županja Občine Ljutomer na podlagi 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 2/04, 57/12, 17/15 in 52/16 - ZPPreb) in Pravilnika za vrednotenje letnih programov v turistični dejavnosti v občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 4/2011), objavlja

 

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV TURISTIČNIH DRUŠTEV

V OBČINI LJUTOMER ZA LETO 2017

 

1.

Predmet razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Ljutomer, namenjena sofinanciranju letnih programov in dejavnosti za delovanje turističnih društev na področju turizma.

 

2.

Na razpis se lahko prijavijo turistična društva na območju občine Ljutomer, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

·       da imajo sedež v občini,

·       da so registrirani najmanj eno leto,

·       da imajo urejeno evidenco o članstvu,

·       da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo,

·       aktivnosti na področju turizma,

·       da izvajajo organizirano redno dejavnost.

 

3.

Prijava mora vsebovati izpolnjeno razpisno dokumentacijo in zahtevane priloge. Obrazci razpisne dokumentacije se lahko dvignejo v prostorih Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer, soba 108, od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav vsak dan v času uradnih ur oziroma na spletni strani www.obcinaljutomer.si.

 

4.

Merila za dodelitev sredstev: sedež izvajalca, število članov (priložena mora biti dokazilo iz evidence o članstvu), vsebina programa (ocena po merilih iz 12. člena Pravilnika za vrednotenje letnih programov v turistični dejavnosti v občini Ljutomer) in stalnost izvajanja programa na območju Občine Ljutomer.

 

6.

Predvidena višina razpisanih sredstev za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Ljutomer za leto 2017 znaša 10.370 €.

 

7.

Kot pravočasno vložene štejejo vse prijave, ki bodo poslane ali vložene 30 dni od dneva objave javnega razpisa v Uradnem glasilu slovenskih občin. Prijavitelji morajo prijavo poslati po pošti na naslov OBČINA LJUTOMER, Vrazova ulica 1, 9240 LJUTOMER ali jo do roka oddati v vložišču na istem naslovu, soba štev. 108 v času uradnih ur. Prijava mora biti oddana v zaprti kuverti z »Ne odpiraj - JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV TURISTIČNIH DRUŠTEV V OBČINI LJUTOMER ZA LETO 2016«. Na hrbtni strani kuverte mora biti napisan popoln naslov prijavitelja.

Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Nepravočasne prijave bodo vrnjene prijaviteljem.

 

8.

V roku prispele prijave bodo ovrednotene z višino odobrenih točk po točkovnem sistemu v skladu z Merili za oceno programov na podlagi Pravilnika za vrednotenje letnih programov v turistični dejavnosti v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 4/2011).

 

9.

Prijava mora biti podana izključno na obrazcu, ki se dobi v vložišču Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer, od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav. Obrazec bo objavljen tudi na spletni strani Občine Ljutomer www.obcinaljutomer.si.

 

10.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 45 dni po izteku roka za oddajo prijave. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenje proračunskih sredstev.

 

11.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Občini Ljutomer, telefon 02-584-90-67 (Jerneja Rajner).

 

Številka: 610-4/2017/2-4103

Datum: 7. 4. 2017

 

 

Občina Ljutomer

 

Olga Karba, županja

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor