Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 ZLS-UPB2, 76/08, 100/08-odl.US, 79/09 in 51/10), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 ZJF-UPB4)  in 17. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 63/2010 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 05/2012, 27/2016 in 61/2016) je Občinski svet Občine Mislinja na 19. seji, dne 05.10.2017 sprejel

 

ODLOK

O 1. SPREMEMBI PRORAČUNA

OBČINE MISLINJA ZA LETO 2017

 

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Mislinja za  leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št.66/2016) se prvi  odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi :

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

 

Skupina/Podskupina kontov                  Rebalans 1 Proračuna leta 2017

 

 

 

v evrih

I.

SKUPAJ PRIHODKI  (70+71+72+73+74)

5.827.591

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.672.158

70

DAVČNI PRIHODKI 

3.090.757

 

700 Davki na dohodek in dobiček

2.781.363

 

703 

Davki na premoženje

 

160.198

 

704

Domači davki na blago in storitve

149.096

 

706

Drugi davki

100

71

NEDAVČNI PRIHODKI 

581.401

 

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

478.171

 

711

Takse in pristojbine

3.013

 

712

Globe in druge denarne kazni

4.761

 

713

Prihodki prodaje blaga in storitev

456

 

714

Drugi nedavčni prihodki

95.000

72

KAPITALSKI PRIHODKI 

163.106

 

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

19.900

 

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

143.206

73

PREJETE DONACIJE 

650

 

730

Prejete donacije iz domačih virov

650

 

731

Prejete donacije iz tujine

0,00

74

TRANSFERNI PRIHODKI

1.991.677

 

740

Prejeta sredstva iz državnega proračuna

862.218

 

740

740

741

 

741

Prejete sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti

Prejeta sredstva iz javnih skladov

Prejete sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov

Prejete sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada

10.000

                    1.044.282

 

75.177

              

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

0,00

 

780

Prejeta sredstva ISPA

0,0

II.

SKUPAJ ODHODKI   (40+41+42+43)

7.806.374

40

TEKOČI ODHODKI

1.493.631

 

400     Plače in drugi izdatki zaposlenim

341.492

 

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

47.988

 

402

Izdatki za blago in storitev

995.715

 

403     Plačila domačih obresti

23.266

 

409     Rezerve

85.170

41

TEKOČI TRANSFERI 

1.730.717

 

410

Subvencije

35.667

 

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.002.476

 

412

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

181.312

 

413

Drugi tekoči domači transferi

511.262

 

414

Tekoči transferi v tujino

0,00

42

INVESTICIJSKI ODHODKI 

4.408.608

 

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

4.408.608

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI  

173.418

 

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

173.418

 

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

0,00

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

-1.978.783

 

 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov                                                          Rebalans1 Proračuna leta 2017

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA

 

 

KAPITALSKIH DELEŽEV

 

 

(750+751+752)

 

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

 

750    Prejeta vračila danih posojil  

0,00

 

751

Prodaja kapitalskih deležev                                                                                                         

0,00

 

752   

Kupnine iz naslova privatizacije

0,00

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

 

(440+441+442+443)

 

 

440

Dana posojila

0,00

 

441

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

0,00

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA

0,00

 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

 

C.

RAČUN FINANCIRANJA

 

                  Skupina/Podskupina kontov                                                         Rebalans 1 Proračuna leta 2017

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

1.729.208

 

(500)

50

ZADOLŽEVANJE

1.729.208

 

500  Domače zadolževanje- najeti krediti pri poslovnih bankah

500  Domače zadolževanje- najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih

1.600.000

129.209

VIII.

ODPLAČILO DOLGA

17.000

 

(550)

55

ODPLAČILA DOLGA

17.000

 

550

Odplačila domačega dolga

17.000

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)SREDSTEV NA RAČUNIH

-266.575

 

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)

X.

NETO ZADOLŽEVANJE

1.712.208

 

(VII.-VIII.)

XI.

NETO FINANCIRANJE

1.978.783

 

(VI.+X.-IX)

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

402.729

 

 

 

 

 

 

 

3. člen

Proračunska rezerva se v letu 2017 oblikuje v višini 80.754 evrov.

 

4. člen

Občina Mislinja se bo v letu 2017 zadolžila za 1.729.208 evrov. 129.208 evrov bo občina najela brezobrestni dolgoročni kredit pri državnem proračunu za sofinanciranje investicij po 23. členu ZFO. 1.600.000 evrov pa bo dolgoročni kredit najet pri poslovni banki za

izgradnjo večnamenske športne dvorane z nazivom »Center za zdravje in šport Mislinja«. 

 

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 410-04/2016

Datum: 5. 10. 2017

 

 

Občina Mislinja

 

Bojan Borovnik, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor