Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 99. člena in tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ in 29/17), 12., 16., 17. in 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12), 6. člena Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13 in 102/15) in 16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 7/16), je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 17. redni seji, dne 6.9.2017, sprejel

 

SKLEP

O IZDAJI SOGLASJA K CENI SOCIALNOVARSTVENE STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU V OBČINI CERKLJE NA GORENJSKEM

 

1. člen

Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Cerklje na Gorenjskem, ki jo je predlagal koncesionar Socialnovarstveni zavod Taber.

 

2. člen

Višina ekonomske cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu, subvencija občine in višina cena, ki jo prispevajo uporabniki storitve, znaša:

v EUR na uro

 

Ekonomska cena

Občina

(subvencija)

Uporabnik

 

Delavnik

(ponedeljek-sobota)

17,66

11,34

6,32

Nedelja

21,96

13,92

8,04

Praznik

22,81

14,43

8,38

 

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1.10.2017 dalje.

 

4. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/2016).

 

Številka: 122-05/2017-05

Datum: 6. 9. 2017

 

 

Občina Cerklje na Gorenjskem

 

Franc Čebulj, l.r., župan

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor