Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor | Grajska ulica 7 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA OBČINE RIBNICA

1. Osnovni podatki o katalogu

na vrh

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

4. Stroškovnik in cenik

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

na vrh

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Občina  Ribnica

 

Naslov:

Gorenjska cesta 3

Pošta:

1310 Ribnica

Telefon:

01 837 20 00

Fax:

01 836 10 91

E-pošta:

obcina@ribnica.si

 Župan:

Jože Levstek

Odgovorna uradna oseba:

Jože Levstek, župan

Datum prve objave kataloga:

23.06.2006

Datum zadnje spremembe kataloga:

25.08.2016

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.ribnica.si

Druge oblike kataloga:

-

Pravna podlaga:

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja /ZDIJZ/
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

Iskalnik po vsebini kataloga informacij javnega značaja:

povezava

 

na vrh

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji občine

Delovno področje občine:

katalog pristojnosti občin

Organi občine:

Župan Občine Ribnica

  Občinski svet Občine Ribnica
  Nadzorni odbor Občine Ribnica
  Občinska uprava Občine Ribnica
  Občinska volilna komisija Občine Ribnica

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

povezava

Organigram:

povezava, organigram po področjih

 

2.b Seznam zavezancev po ZDIJZ iz pristojnosti občine

Javni zavodi:

Osnovna šola dr. Franceta Prešerna
Šolska ulica 2, 1310 Ribnica
  Glasbena šola Ribnica
Kolodvorska ulica 10, 1310 Ribnica
  Vrtec Ribnica
Majnikova ulica 3, 1310 Ribnica
  Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica
Majnikova ulica 1, 1310 Ribnica
  Knjižnica Miklova Hiša
Škrabčev trg 21, 1310 Ribnica
  Lekarna Ribnica
Majnikova ulica 1, 1310 Ribnica
  Rokodelski center Ribnica (RCR)
Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica

 

2.c Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Polona Klajič
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica
tel: 01 837 20 00, e-pošta:
polona.klajic@ribnica.si 

 

Mateja Rus
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica
tel: 01 837 20 00, e-pošta:
mateja.rus@ribnica.si

 

mag. Marija Ajdič Francelj, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva
Medobčinski inšpektorat in redarstvo, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica

tel: 01 837 20 15, e-pošta: inspektorat-redarstvo@ribnica.si

 

2.č Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja samoupravne lokalne skupnosti

Državni register:

povezava

Predpisi lokalne skupnosti:

register predpisov Občine Ribnica

Seznam neuradnih prečiščenih besedil predpisov lokalne skupnosti:

povezava

Predpisi lokalne skupnosti po letih:

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Uradno glasilo občine: Uradni list Republike Slovenije

Predpisi EU:

povezava

 

2.d Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov lokalne skupnosti:

katalog predlogov predpisov občine

Predlogi predpisov lokalne skupnosti po letih:

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

 

2.e Seje občinskega sveta

Seje občinskega sveta:

povezava

Seje občinskega sveta po letih:

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

 

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov ter mnenj, poročil in analiz s področja dela občine po vsebinskih sklopih

Seznam strateških dokumentov:

povezava

Seznam programov:

povezava

Seznam programov razvoja in strategij posameznih dejavnosti: povezava
Seznam strategij razvoja posameznih (gospodarskih in negospodarskih) javnih služb: povezava
Strategije, programi in načrti delovanja organov občine: povezava
Stališča, mnenja in študije: povezava

 

2.g Katalog upravnih postopkov in drugih storitev občine

Katalog upravnih postopkov, ki jih vodi občinska uprava:

povezava

Seznam uradnih oseb, pooblaščenih za vodenje in odločanje v upravnem postopku: povezava
Vloge in obrazci: povezava
Življenjski dogodki (storitve občine za občane): povezava
Podatki o dostopnosti občinske uprave: Uradne ure Občinske uprave Občine Ribnice:
- ponedeljek od 8.00 do 10.00 ure in od 12.00 do 15.00 ure,
- sreda od 8.00 do 10.00 ure in od 12.00 do 16.00 ure,
- petek od 8.00 do 10.00 ure in od 12.00 do 14.00 ure.

 

2.h Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila

Javno naročanje po ZJN2:

Portal javnih naročil

Drugi javni razpisi/naročila:

povezava

Razpisi delovnih mest:

povezava

Druge objave:

povezava

 

2.i Seznam evidenc s katerimi organ upravlja

1.

Ime evidence:

Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih

Normativna podlaga:

21. člen Zakona o javnih uslužbencih /ZJU/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

2.

 

Ime evidence:

Evidence občinskega redarstva

Normativna podlaga:

28. člen Zakona o občinskem redarstvu /ZORed/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

3.

 

Ime evidence:

Evidenca o podatkih, ki se nanašajo na reševanje upravnih stvari

Normativna podlaga:

322. člen Zakona o splošnem upravnem postopku /ZUP/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

4.

 

Ime evidence:

Register stanovanj v lasti občine

Normativna podlaga:

154. člen Stanovanjskega zakona /SZ-1/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

5.

 

Ime evidence:

Evidenca najemnih pogodb za poslovne stavbe in poslovne prostore

Normativna podlaga:

13. člen Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih /ZPSPP/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

6.

 

Ime evidence:

Evidenca o izdanih odločbah o prekrških

Normativna podlaga:

203. člen Zakona o prekrških /ZP-1/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

7.

 

Ime evidence:

Centralna evidenca pravnih oseb in premoženja v lasti občine

Normativna podlaga:

71. člen Zakona o javnih financah /ZJF/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

8.

 

Ime evidence:

Evidence o transakcijah javnih sredstev med občino in javnimi podjetji

Normativna podlaga:

5. člen Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti /ZPFOLERD/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

9.

 

Ime evidence:

Evidenca nepremičnega premoženja v lasti občine in oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina

Normativna podlaga:

37. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

10.

 

Ime evidence:

Evidenca o občinskih javnih cestah

Normativna podlaga:

40. člen Zakona o cestah /ZCes-1/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

11.

 

Ime evidence:

Evidenca o umrlih, ki so pokopani na pokopališču v občini
Evidenca najemnikov grobov
Kataster komunalnih naprav na pokopališču

Normativna podlaga:

23. člen Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč /ZPPDUP/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

12.

 

Ime evidence:

Evidenca zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Normativna podlaga:

56. člen Zakona o stavbnih zemljiščih /ZSZ/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

 

2.j Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

1.

Ime informatizirane zbirke:

Register turističnih vodnikov za turistično območje občine

Kratek opis namena zbirke:

42. člen Zakona o spodbujanju razvoja turizma /ZSRT/

Opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke:

-

Dostop do zbirke:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

2.

Ime informatizirane zbirke:

Prostorski informacijski sistem občine

Kratek opis namena zbirke:

povezava

Opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke:

povezava

Dostop do zbirke:

povezava

 

2.k Druge informacije javnega značaja

Novice o delovanju občine:

povezava

Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja:

2010, 2011, 2012

 

na vrh

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja:

-

Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja:

- vsak delovnik v času uradnih ur

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:

- osebni dostop na sedežu občine
- dostop po elektronski poti

Dostop na podlagi zahteve:

Neformalna zahteva:

 

- ustna zahteva

 

- preko telefona

 

- po elektronski poti

Formalna zahteva:

- zahteva podana ustno na zapisnik

 

- pisna zahteva po pošti

 

- vložitev zahteve po elektronski pošti

 

Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov Občine Ribnica obcina@ribnica.si

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami:

Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami. V primeru, da želijo do informacij dostopati po elektronski poti, jim na spletni strani občine nudimo možnost pretvorbe besedila v obliko, ki je bolj berljiva.

Delni dostop:

-

 

na vrh

4. STROŠKOVNIK IN CENIK

 

Cena za posredovanje informacij javnega značaja:

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (fotokopija, elektronski zapis), skladno s 16., 17. in 18. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2016).

 

Za posredovanje informacij javnega značaja vam lahko zaračunamo le materialne stroške, kadar le-ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV).

 

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,

2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura, 

3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,

4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,

5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,

6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,

7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,                                      

8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura, 

9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil, 

10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura, 

11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura, 

12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Stroškovnik materialnih stroškov za ponovno uporabo informacij javnega značaja:

povezava

Drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja:

-

 

 

na vrh

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam 10 najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2014 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor