Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi drugega odstavka 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr., 101/13 in 55/15-ZFisP) in drugega odstavka 102. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/07) je župan Občine Trnovska vas, dne 10. 12. 2015, sprejel

 

 

SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU

OBČINE TRNOVSKA VAS V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2016

 

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina sklepa)

 

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Trnovska vas (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2016 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

 

2. člen

(podlaga za začasno financiranje)

 

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2015. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih  izdatkov občine je določen v skladu z  Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr., 101/13 in 55/15-ZFisP; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2015 (Uradni vestnik občine Trnovska vas, št. 1/15 in 8/15; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

 

 

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

 

3. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in  izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:

                                                                                                                                

Konti

Naziv

EUR

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

 

 

 

proračun januar-marec 2016

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

233.037,75

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)                                                                                            

187.522,48

70

DAVČNI PRIHODKI

174.275,66

700

Davki na dohodek in dobiček

165.336,00

703

Davki na premoženje

3.857,66

704

Domači davki na blago in storitve

5.082,00

706

Drugi davki

0

71

NEDAVČNI PRIHODKI

13.246,82

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

5.233,93

711

Takse in pristojbine

226,60

712

Globe in druge denarne kazni

924,12

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

0,00

714

Drugi nedavčni prihodki

6.862,17

72

KAPITALSKI PRIHODKI

0,00

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0,00

721

Prihodki od prodaje zalog

0,00

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

0,00

73

PREJETE DONACIJE

0,00

730

Prejete donacije iz domačih virov

0,00

731

Prejete donacije iz tujine

0,00

732

Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč                                                                                            

0,00

74

TRANSFERNI PRIHODKI

45.515,27

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

45.515,27

741

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

0,00

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE                                                                       

0,00

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

227.550,51

40

TEKOČI ODHODKI

110.721,06

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

29.330,60

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

4.346,95

402

Izdatki za blago in storitve

70.840,82

403

Plačila domačih obresti

1.000,00

409

Rezerve

5.202,69

41

TEKOČI TRANSFERI

  97.060,72

410

Subvencije

0,00

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

74.451,22

412

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

300,00

413

Drugi tekoči domači transferi

22.309,50

414

Tekoči transferi v tujino

0,00

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

19.768,73

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

19.768,73

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

0,00

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

0,00

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

0,00

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)

5.487,24

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 

0,00

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH DELEŽEV

0,00

750

Prejeta vračila danih posojil

0,00

751

Prodaja kapitalskih deležev

0,00

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0,00

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIALSKIH DELEŽEV

0,00

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

440

Dana posojila

0,00

441

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

0,00

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0,00

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

 

0,00

VI.

PREJETA MINUS DANA POSLOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

 

0,00

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500 +501)

0,00

50

ZADOLŽEVANJE

0,00

500

Domače zadolževanje

0,00

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550+551)

12.500,00

55

ODPLAČILA DOLGA

12.500,00

550

Odplačila domačega dolga

12.500,00

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-7.012,76

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-12.500,00

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.VII.-IX.)

-5.487,24

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

 

 

9009  Splošni sklad za drugo

150.000,00

 

 

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

 

4. člen

(posebni del proračuna)

 

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk - podkontov  in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.

 

 

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

 

5. člen

(uporaba predpisov)

 

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračunov Republike Slovenije in odlok o proračunu.

 

6. člen

(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

 

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.

 

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

 

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

 

 

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA

 

7. člen

(obseg zadolževanja občine)

 

V obdobju začasnega financiranja se občina ne bo zadolževala.

 

 

6. KONČNA DOLOČBA

 

8. člen

(uveljavitev sklepa)

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku občine Trnovska vas, uporablja pa se od 1. januarja 2016 dalje.

 

 

 

Številka: 410 0/2015-1s

Trnovska vas, 10. 12. 2015

 

 

Občina Trnovska vas

 

Alojz Benko l.r., župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor