Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (ZVrt) (Uradni list RS št. 100/05-UPB2, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/11-ZUPJS-A in 40/12) in na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS ŠT. 97/03, 77/05 in 120/05) ter na podlagi 7. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/07) je Občinski svet Občine Trno­vska vas na svoji 19. redni seji, dne 26. 3. 2013, sprejel

SKLEP

o višini ekonomske cene vrtca pri PŠ Trnovska vas

I.

Občinski svet Občine Trnovska vas potrjuje novo ekonomsko ceno za vrtec pri PŠ Trnovska vas.

I. Starostna skupina 421,70 €.

II. Starostna skupina 320,47 €.

Odbitek za prehrano (sorazmerno s starševskim prisp.) 2,45 €.

II.

Sklep se uporablja od 1. 5. 2013 dalje.

 

Trnovska vas, 26. 3. 2013

Številka: 032 0/19-4/2013-4s

 

Župan Občine Trnovska vas:

Alojz BENKO, dipl.upr.org.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor